بازرسی و رسیدگی به شکایات ----- تلفن : 33339835-061 ---- با بازرسان ما در تماس باشید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » فرآيند فروش كالاهاي اساسي وگندم
  • 05 اردیبهشت 1401 - 11:26
  • 171 بازدید
  • ارسال توسط :

مراحل وفرآيند فروش كالاهاي اساسي وگندم (درحوزه معاونت بازرگاني)
با


فرآيند فروش گندم به شرح ذيل مي باشد:


تعريف سهميه كارخانجات استان درفرآيندفروش سهميه اي،وساير مصارف ومصارف صنفي صنعتي برحسب
مقدار اعلام شده به كارخانجات آرداستان
واريز وجه معادل سهميهاعلام شده توسط كارخانه آرد


(۱)ارائه درخواست وفيش واريزي ضميمه به معاونت محترم بازرگاني
(۲)ارجاع به مديرتوزيع وفروش
(۳)ارجاع به رئيس اداره كالا جهت بررسي سهميه تخصيصي
(۴)ارجاع به ميز خدمت جهت ثبت دبيرخانه
(۵)تعريف فيش واريزي درسامانه سيفا توسطنماينده معاونت محترم امورمالي مستقردرميز خدمت
(۶)صدورمجوزخروج انبار ياصورتحساب توسط نماينده معاونت محترم بازرگاني مستقردرميز خدمت
(۷)ارسال صورتحساب به رئيس اداره كالا جهت بررسي
(۸)تاييد مبلغ صورتحسابتوسط نماينده امور مالي
(۹)امضاي معاونت محترم بازرگاني
(۱۰)تحويل صورتحساب به خريدار.شايان ذكراست زمان مودنياز درانجام كليه فرآيندبراي هرصورتحساب
تاتحويل به مشتري۳دقيقه ونيم مي باشد.فرآيند فروش كالاهاي اساسي نيز چنين مي باشد.