بازرسی و رسیدگی به شکایات ----- تلفن : 33339835-061 ---- با بازرسان ما در تماس باشید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » اساسنامه
  • 28 سپتامبر 2019 - 13:37
  • 1299 بازدید
  • ارسال توسط :

فصل اول – کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت بهمن خوزستان به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ (شامل استان خوزستان) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود تغییر و در چارچوب این اساسنامه ساماندهی می یابد .

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت ، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار ، تهیه ، تدارک و نگهداری ، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی ، حساس ، ضروری و هرگونه فعالیتی که به منظور دستیابی به اهداف شرکت بازرگانی دولتی ایران لازم و ضروری می باشد .

ماده ۳- مرکز شرکت ، شهرستان اهواز خواهد بود .

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی دارد و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره میشود .

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است .

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که به ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی منقسم گردیده استو تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد .

فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه شرکت مجاز به اقدامات زیر می باشد :

۱- انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل واردات ، خرید ، تدارکات و تجهیزات ،نگهداری ، ذخیرهسازی      ( انبار، سیلو و ..) آماده سازی ، بسته بندی ،توزیع ، فروش و صادرات کالای اساسی ، حساس ،ضروری با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی .

 ۲- خرید ، ایجاد ، احداث ، اداره ، اجاره ، استجاره و نگهداری تجهیزات و تاسیسات ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری از قبیل انبار ، سیلو و سردخانه در اختیار شرکت .

۳-ارائه خدمات بازرگانی ، آموزشی ، پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف شرکت

۴-انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت بخش غیر دولتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع فعالیت شرکت .

۵- انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در اجرای اساسنامه خود ، انجام آن را درعنوان کارگزار به شرکت ارجاع می کند .

۶- تحصیل هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی .

۷- اجرای سیاستهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح منطقه .

۸-مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات که با هدف شرکت مرنبط باشد .

 تبصره – شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد .

فصل سوم – ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارت است از :

الف – مجمع عمومی

ب- هیات مدیره و مدیرعامل

ج – بازرس و حسابرس

ماده۹ – نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ریاست مجمع به عهده شرکت مادر تخصصی یاد شده می باشد .

ماده۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

الف- مجمع عمومی عادی

 ب- مجمع عمومی فوق العاده

ماده۱۱-  مجمع عمومی عادی حداقل سالی ۲ بار تشکیل خواهد شد . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است .

بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است .

تبصره- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بنا به درخواست رئیس مجمع عمومی ، رئیس هیات مدیره شرکت و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت به دعوت رئیس مجمع عمومی در هر زمان می تواند تشکیل شود .

ماده۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آراء کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء کل اعضا معتبر خواهد بود .

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد امد .

سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود .

ماده۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت

۲-رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت

۳-اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود حاصل شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۴-انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت

۵- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش آنها با رعایت ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .

۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت

۷- اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب . 

۸- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

۹- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیأت مدیره در مورد مطالبات لاوصول و کسری و اضافات انبار و ارائه به مراجع ذی ربط جهت تصویب .

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازی در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است .

ماده ۱۴ –  وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب .

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب .

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب .

ماده۱۵ – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند .

اعضای هیأت مدیره برای مدت و سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .

تبصره – هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می نماید .

ماده ۱۶- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید .

ماده ۱۷- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیأت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد .

ماده ۱۸ – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره می باشد .

ماده ۱۹ – هیأت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین ومقررات دارای اختیارات کامل است . هیأت مدیره و همچنین دارای اختیارات زیر می باشد :

۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .

۲- تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تأسیسات .

۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه ، تهیه گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی .

۴- تأیید آیی نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال واستخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی .

۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه

۶- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات .

۷- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات ، درآمدها ، مخارج و کلیه امور شرکت .

۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .

۹- بررسی و پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی

۱۰- تصوب تشکیلات تفصیلی در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام آن به مجمع عمومی

۱۱- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۱۲- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم

۱۳- بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت

۱۴- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی

۱۵- تعیین کسری و اضافات انبار و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم

۱۶- هیأت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .

ماده ۲۰- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود . مدیرعامل عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد . مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .

ماده ۲۱- وظایف مدیرعامل به شرح زیر است :

۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی

۲- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره

۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره

۴- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط

۵- اداره امور فنی ، اداری و استخدامی شرکت

۶- پیشنهاد آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره

۷- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی

۸- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط

۹- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره است .

۱۰- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب

ماده ۲۲- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد .

مدیرعامل می تواند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ نظر هیأت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .

ماده ۲۳- کلیه چکها و اسناد و ا وراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیرعامل ( یا نماینده وی ) و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد . مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید . کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی حساب نیز خواهد رسید .

ماده ۲۴- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل ، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت .

ماده ۲۵- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با سازمان حسابرسی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد .

تبصره – اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .

فصل چهارم – صورت های مالی

ماده ۲۶- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد .

ماده ۲۷- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود .

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۲۶۶۷/۳۰/۸۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است .